Yoko's Sushi Bar

Bringing Japanese Taste Near You!

Menu - Rice

Rice Price
Shrimp Fried Rice $5.00 ½ - $8.90
Vegetable Fried Rice $3.00 ½ - $4.50
Chicken Fried Rice $3.50 ½ - $5.90
Beef Fried Rice $4.00 ½ - $6.90
Combo Fried Rice $5.90 ½ - $8.90
Special Yokos Rice $6.00 ½ - $10.90
© 2009 Yoko's Sushi Bar. All rights reserved. www.yokossushibar.com.